Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Novinky v programe MAGic 13.0

Novinky v programe MAGic 13

MAGic 13 ponúka nové funkcie a vylepšenia, ktoré sú popísané v tomto dokumente. Pre získanie informácii si môžete prečítať celé novinky od začiatku po koniec tohto dokumentu alebo stlačiť INSERT+F6 pre otvorenie zoznamu nadpisov a prejsť priamo na určitú položku.

Podpora pre Windows 8.1 a Windows 10

MAGic 13 alebo novší je možné inštalovať a používať na počítačoch so systémom Windows 8.1 a Windows 10.   Vo Windows 8.1 a Windows 10 sú teraz k dispozícii všetky funkcie, ktoré bolo možné používať vo Windows 7.

Prehliadač textu

Prehliadač textu je obdĺžnikové okno, ktoré zobrazuje v hornom alebo spodnom okraji obrazovky pokračujúci riadok textu. Tým, že Vám umožňuje pracovať v ľubovoľnej aplikácii a pritom sledovať aktuálny text v okne Prehliadača textu, zjednodušuje a sprehľadňuje Vašu prácu. Môžete ovládať formátovanie textu (písmo a jeho farbu), ktorý sa zobrazí v Prehliadači textu, takže bude jednoduchšie čítať dokumenty, e-mailové správy, webové stránky a iné. To je veľmi užitočné, keď v aplikácii narazíte na text, ktorý je ťažké prečítať kvôli jeho formátovaniu, meniacej sa veľkosti a farbe.

S Prehliadačom textu nie je nutné meniť zväčšenie obrazovky, keď chcete sledovať text, ktorý MAGic práve číta. To je zvlášť užitočné, keď používate plynulé čítanie. V Prehliadači textu tiež môžete jednoducho posunúť text vľavo nebo vpravo pomocou MAGicKláves + CTRL + ŠÍPKA VPRAVOMAGicKláves + CTRL + ŠÍPKA VĽAVO.

Text, ktorý je zobrazený v Prehliadači textu, nasleduje Váš pohyb vo Windows. Pokiaľ napríklad presuniete kurzor, zobrazí sa v okne Prehliadača textu text na pozícii kurzora. Podobne pokiaľ posuniete myš, zobrazí sa v okne Prehliadača textu text na mieste ukazovateľa myši. Prehliadač textu je možné umiestniť na hornom alebo dolnom okraji obrazovky a nezaberá na obrazovke miesto. Stále je možné vidieť všetko, čo sa deje na obrazovke.

Pro zapnutie alebo vypnutie Prehliadača textu stlačte MAGickláves + CTRL + V.

Ak používate klávesnicu určenú k programu MAGic, môžete stlačiť tlačidlo Prehliadač textu.

Nové úrovne zväčšenia

MAGic teraz poskytuje postupné úrovne zväčšenia medzi 2x a 4x, takže je časť obrazovky pohodlne prístupná používateľom zväčšenia od 1x do 4x. Boli tiež pridané nové vysoké úrovne zväčšenia, ktoré dosahujú až veľkosti 60x. Môžete si vybrať medzi nasledujúcimi úrovňami zväčšenia:

 •         1x až 2x s deviatimi medzistupňami (1.1x až 1.9x)
 •         2x až 3x s tromi medzistupňami (2.25x, 2.5x a 2.75x)
 •         3x to 4x s tromi medzistupňami (3.25x, 3.5x a 3.75x)
 •         4x až 60x s celými úrovňami medzi nimi.

Farba ohraničenia ukazovateľa myši

Problémom zväčšovacích programov a inverzného nastavenia farieb vždy bolo to, že ohraničenie ukazovateľa myši bolo na tmavých pozadiach skryté.
MAGic teraz umožňuje zmeniť farbu orámovania ukazovateľa myši, čo ho zviditeľní na pozadí s inverznými farbami alebo na tmavom pozadí. Spoločne s ďalšími úpravami myši tak možno ukazovateľ myši nájsť a sledovať so všetkými úpravami farieb.

Syntetizátor Vocalizer Expressive

MAGic podporuje hlasy syntetizátora  Vocalizer™ Expressive od Nuance® Communications. Tieto nové hlasy pracujú výhradne s programami MAGic 13 alebo novšími a JAWS 15 alebo novšími. Vocalizer Expressive ponúka veľa vylepšení vrátane ovládania výšky, takže môžete jednoduchšie odlíšiť veľké písmená, zlepšený výkon, hlavne menšia odozva a lepšia kvalita a podpora veľkého poču jazykov.

Pre stiahnutie týchto hlasov prejdite na stránku Vocalizer Expressive Voices (v angličtine). Ak je MAGic 13 už nainštalovaný, môžete túto stránku otvoriť tiež tak, že stlačíte v používateľskom rozhraní programu MAGic 13 ALT+S, prejdite do ponuky Pomocník a vyberte položku viac hlasov. Každý hlas je možné stiahnuť vo verzii premium a high premium. Hlasy High Premium majú väčšiu veľkosť súboru, ale ponúkajú reč vynikajúcej kvality. Hlasy Premium ponúkajú veľmi dobrú kvalitu reči a menšiu veľkosť súboru. Verzia High Premium aj Premium toho istého hlasu je možné nainštalovať na rovnaký počítač, takže je možné ich porovnať. Po nainštalovaní hlasu sa do zoznamu hlasových profilov programu MAGic pridá profil Vocalizer Expressive.

Ak máte na počítači JAWS a už ste nainštalovali hlasy Vocalizer Expressive, nie je nutné ich inštalovať znovu pre MAGic. V programe MAGic môžete jednoducho prepnúť na príslušný profil.

Rozšírená podpora jazykov v hlasových profiloch

Dialóg  Nastavenie hlasu bol zmenený tak, aby Vám umožnil zmenu parametrov pre každý dostupný jazyk a ich uloženie do rovnakého profilu.

Hlasový profil zahŕňa syntetizátor, jazyk, hlas a ďalšie vlastnosti reči, ktoré určujú ako MAGic hovorí. V starších verziách programu MAGic vytvárali používatelia hlasové profily, ktoré používali pevne nastavený jazyk, napríklad profily pre kontrolu chýb v texte, pre pohodlné čítanie a pre plynulé čítanie. V programe MAGic 13 môžu jednotlivé profily obsahovať rôzne nastavenia pre rôzne jazyky, takže používatelia môžu mať jeden profil pre jeden spôsob čítania bez ohľadu na to, na aký jazyk sa prepnú.

Pokiaľ niekto vie po anglicky, španielsky a francúzsky, môže vytvoriť jeden profil pre kontrolu chýb v texte. Keď je reč nastavená na angličtinu, môže nastaviť čítanie interpunkcie na všetká a rýchlosť o niečo nižšiu, ako je bežná. Potom prepne na španielčinu, vyberie hlas, ktorý chce používať a vykoná zmeny v čítaní interpunkcie a rýchlosti reči. Potom vykoná to isté pre francúzštinu a uloží profil s názvom “Kontrola chýb”. Tento profil pre kontrolu chýb potom bude možné používať aj keď je jazyk syntetizátoru nastavený na angličtinu, španielčinu alebo francúzštinu.

Rovnako ako v predchádzajúcich verziách programu MAGic môžete nastaviť aby sa určité profily začali používať, keď sa prepnete  do určitej aplikácie. Napríklad v aplikácii pre úpravu textu môžete používať profil, ktorý zmení čítanie interpunkcie na “Všetko”.

Teraz môžete tiež prepnúť na iný jazyk aktuálneho profilu pomocou dialógu Vybrať jazyk (CTRL+WINDOWS+L). Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných jazykov. Vyberte jazyk, ktorý chcete používať a stlačte OK. MAGic prepne na tento jazyk a použije všetky odpovedajúce nastavenia, ktoré ste určili v dialógu Nastavenie hlasu. Vybraný jazyk zostane aktívny, pokiaľ neprepnete na iný profil alebo pokiaľ opäť nestlačíte CTRL+WINDOWS+L a nevyberiete iný jazyk.

Zlepšený výkon v Microsoft Office 2013

V Office 2013 bol významne zlepšený výkon v oblasti reči a sledovania kurzoru. Aj pri práci s ďalšími nástrojmi, ako je ozvučenie myši alebo Prehliadač textu, bola výrazne zrýchlená odozva.

Aktualizovaná podpora pre Skype

MAGic ponúka podporu pre najnovšie verzie programu Skype. Pomocou Skype môžete zadarmo vykonávať hlasové hovory a odosielať a prijímať textové správy s ostatnými používateľmi siete Internet. Kvôli podpore zo strany aplikácie MAGic sa uistite, že je Skype aktualizovaný na najnovšiu verziu.

Pre najlepšiu spoluprácu odporúčame prepnúť na rozdelené zobrazenie, ktoré zobrazuje zoznam kontaktov v hlavnom okne a každú konverzáciu vo vlastnom oddelenom okne. Potom môžete pomocou ALT+TAB alebo dialógu zoznam okien (INSERT+F10) prechádzať medzi konverzáciami a hlavným oknom Skype.

Na prepnutie do rozdeleného zobrazenia stlačte ALT+Z a aktivujte položku Zobrazenie rozdeleného okna.

Niektoré ďalšie pridané klávesové skratky sú:

 1. Pokiaľ ste v okne chatu a píšete si s iným používateľom Skype, MAGic automaticky číta prichádzajúce správy, keď sa zobrazia. Ak máte niekoľko konverzácii a ste v rozdelenom zobrazení, ktoré otvára každú konverzáciu v samostatnom okne, MAGic tiež číta prichádzajúce správy z ostatných konverzácii.
 2. Ak stlačíte CTRL spoločne s číslom 10 na číselnom riadku, prečíta sa jedna z 10 posledných položiek v histórii, kde CTRL+1 prečíta poslednú položku.
 3. Ak stlačíte CTRL+SHIFT+E prejde do poľa pre zadávanie chatu, pokiaľ je v aktuálnom okne.
 4. Stlačením CTRL+WINDOWS spoločne s číslom 15 na číselnom riadku môžete určiť až 5 okien konverzácii, na ktoré môžete rýchlo prejsť stlačením INSERT + MEDZERNÍKU a potom  čísla 15.

Zmeny rýchlych navigačných kláves

Niektoré priradenie rýchlych navigačných kláves boli zmenené. Tieto nové priradenia sú popísané nižšie.

 •       Nasledujúci prepínač: A
 •       Predchádzajúci prepínač: SHIFT+A
 •       Nasledujúca oblasť stránky: R
 •       Predchádzajúca oblasť stránky: SHIFT+R
 •       Prejsť na hlavnú oblasť stránky: Q
 •       Nasledujúci prvok pri prechode myšou: BODKOČIARKA
 •       Predchádzajúci prvok pri prechode myšou: SHIFT+ BODKOČIARKA
 •       Skočiť na určitú bunku tabuľky: CTRL+WINDOWS+J
 •       Návrat zo skoku na bunku tabuľky: CTRL+SHIFT+WINDOWS+J

Počiatočný stav klávesu NUMLOCK

Voľba “Počiatočný stav klávesu NUMLOCK” Vám umožňuje určiť, či má byť NUMLOCK zapnutý, keď sa MAGic spustí. Táto nová voľba je dostupná v dialógu Preferencie v ponuke Súbor.

MAGic používa klávesy na numerickom bloku klávesnice pre rôzne funkcie pre ovládanie reči, zväčšovania, sledovania kurzorov a plynulý posun. V predvolenom nastavení sa NUMLOCK vypína po tom, čo sa MAGic spustí, takže môžete tieto funkcie ihneď používať.  Pokiaľ však máte prácu, ktorá vyžaduje časté používanie čísel na numerickom bloku, museli by ste vždy NUMLOCK po štarte programu MAGic vypínať.

NUMLOCK môžete rýchlo zapnúť kedykoľvek, keď potrebujete používať čísla na numerickom bloku klávesnice.

Hlásenie chýb

Funkcia Hlásenie chýb programu MAGic Vám umožňuje poslať cez Internet spoločnosti Freedom Scientific informácie o chybách aplikácie MAGic. Pokiaľ sa MAGic neočakávane ukončí, vytvorí sa v zložke s používateľským nastavením súbor s výpisom pamäte a diagnostickými informáciami.

Pokiaľ nastane situácia, keď sa zdá, že MAGic stále beží, ale prestala fungovať reč, môžete stlačením INSERT + WINDOWS + F4 MAGic ručne ukončiť a tiež aj všetky súvisiace procesy a vytvoriť súbor s výpisom pamäti. Po tom, čo je tento súbor vytvorený, sa MAGic reštartuje a dá Vám možnosť odoslania chybovej správy do Freedom Scientific. V tejto správe nebudú žiadne osobné informácie o Vás.

Klávesová skratka pre obnovenie programu MAGic

Pokiaľ sa MAGic zasekne a neodpovedá na príkazy z klávesnice, môžete jednoducho vykonať obnovenie pomocou novej klávesovej skratky MAGicKláves + WINDOWS + F8. Tá ukončí MAGic a automaticky ho reštartuje.